Download

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  

Άρθρο 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών – και σχετικών ειδικοτήτων σε σχέση με το πλοίο Μηχανικών – με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ».

Για τις σχέσεις με τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα της Αλλοδαπής η επωνυμία του συλλόγου θα αναγράφεται και θα αναφέρεται σε μετάφραση.

Έδρα του Συλλόγου είναι ο Πειραιάς. Εάν το επιτρέπουν οι δυνατότητές του, γραφεία μπορεί να διατηρηθούν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

 

Άρθρο 2

Ι. Σκοποί του Συλλόγου είναι:

α) Η ενσωμάτωση όλων των Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών σε ένα οργανικά ενιαίο σύνολο και η επαγγελματική αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ τους.

β) Η καλλιέργεια της Ναυπηγικής Επιστήμης στην Ελλάδα και η παροχή προς την Πολιτεία των ενδεδειγμένων υπηρεσιών για την προαγωγή και εξύψωση της Ναυπηγικής στα ίδια επίπεδα με τις άλλες αναπτυγμένες χώρες.

γ) Ο συντονισμός της προσπάθειας των μελών για την προστασία των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους, η βελτίωση των όρων εξάσκησης του επαγγέλματός τους και η αναγνώριση και κατοχύρωση των τίτλων και νομίμων δικαιωμάτων τους.

 

ΙΙ. Κάτω από το πρίσμα του ολοένα εξελισσόμενου κοινωνικού ρόλου του Μηχανικού, με την ειδική επιστημονική συγκρότηση και τη θέση του στην παραγωγή σήμερα, σε συνθήκες ανάπτυξης της επιστήμης και τεχνολογίας, και επίδρασής της στη διαδικασία της παραγωγής, όπως και της απορρέουσας ανάγκης όλα τούτα να χρησιμοποιηθούν για την εξύψωση του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου του Λαού, τους σκοπούς του ο Σύλλογος, γενικότερους και ειδικότερους, θα επιδιώξει με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο και ειδικότερα:

 • Με την ενεργοποίηση των μελών, δημιουργία και διατήρηση της επαφής μεταξύ των Διπλωματούχων Ναυπηγών και σχετικών ειδικοτήτων διπλωματούχων Μηχανικών όπως και με τη συνεργασία του Συλλόγου με επιστημονικά, επαγγελματικά, επιχειρησιακά και φοιτητικά σωματεία και γενικά ανάλογου σκοπού και μορφής επαγγελματικές και επιστημονικές οργανώσεις για την προώθηση κοινών στόχων.
 • Με τη μελέτη και έρευνα προβλημάτων των μελών του Συλλόγου όπως αυτά εντάσσονται στα γενικότερα προβλήματα του συνόλου των εργαζομένων και σε σχέση με το χώρο συνεργασίας τους, για κάθε ζήτημα που αφορά την επαγγελματική προαγωγή και εξέλιξη.
 • Με την ενεργοποίηση του συλλόγου και τη συμμετοχή των μελών του στις ευρύτερες κινητοποιήσεις του ελληνικού λαού για την διασφάλιση των δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων καθώς και την προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και ακεραιότητας.
 • Με τη χρησιμοποίηση κάθε μέσου όπως μελέτες, διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια, εκδόσεις (δημοσιογραφικού οργάνου) δημοσιεύσεις κ.λ.π. που θα αποβλέπει στην εξύψωση της στάθμης του επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού της χώρας καθώς και στην υπεύθυνη και συστηματική πληροφόρηση του λαού για τα τεχνικοοικονομικά θέματα.
 • Με την επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και οργανισμούς ή άλλους οργανισμούς με στόχο την περιφρούρηση των δικαιωμάτων των μελών του και την επίλυση των προβλημάτων, του Συλλόγου και των γενικότερων προβλημάτων.

 

 • Με την απαίτηση συμμετοχής και εκπροσώπησης στη διοίκηση φορέων, οργανισμών (και ιδιαίτερα κοινωφελών) με στόχους που άπτονται του αντικειμένου και των σκοπών του Συλλόγου.
 • Με τη συμμετοχή, ομοίως, του συλλόγου σαν οικονομικής οντότητας σε γενικότερης μορφής, κοινών στόχων φορείς (μελετητικού ερευνητικού κλπ. χαρακτήρων).
 • Με τη συγκρότηση επιτροπών, και ομάδων εργασίας για τη διερεύνηση, μελέτη, έρευνα και εισήγηση στα όργανα του Συλλόγου οποιουδήποτε θέματος σχετικού με τους σκοπούς του.
 • Τέλος με την ανάπτυξη και τήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας και επιστημονικής κοινωνικής συνείδησης των μελών του συλλόγου και την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  

Άρθρο 3

Ι. Τα μέλη του Συλλόγου είναι τακτικά, έκτακτα, ομότιμα και επίτιμα.

α) Τακτικά μέλη εγγράφονται, οι Διπλωματούχοι Ναυπηγοί ή Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ (Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας) ή σχετικών ειδικοτήτων Μηχανικοί (Ωκεανομηχανικοί, Ναυτικοί Μηχανολόγοι κ.α.) που κατατάσσονται από το ΤΕΕ ως συναφείς της ειδικότητας του Ναυπηγού Μηχανικού στις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του.

β) Έκτακτα μέλη εγγράφονται οι αναφερόμενοι στην Ια΄Απόφοιτοι Ανωτάτων Ελληνικών Σχολών ή αναγνωρισμένων σαν ισοτίμων από το ελληνικό κράτος (ισοτιμία Αρμόδιου Κρατικού Οργάνου) που δεν είναι μέλη του ΤΕΕ.

γ) Ομότιμα μέλη εγγράφονται αυτοδικαίως τα μέλη της Ια΄ και Ιβ΄που συνταξιοδοτήθηκαν. Ακόμη εγγράφονται οι διπλωματούχοι Μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ άλλων ειδικοτήτων που αποδεδειγμένα εργάζονται στο Ναυτιλιακό χώρο.

δ) Επίτιμα μέλη εκλέγονται με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Έλληνες ή αλλοδαποί που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο ή συνετέλεσαν αποδεδειγμένα στην

 

προαγωγή της Ναυπηγικής ή Ναυτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Ελλάδα.

ΙΙ. Τα ομότιμα και επίτιμα μέλη:

α) Μπορούν να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις ή οποιαδήποτε συζήτηση των συλλογικών οργάνων, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

β) Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

γ) Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεώνονται να καταβάλουν δικαίωμα εγγραφής και τακτικές και έκτακτες εισφορές.

ΙΙΙ. Τα έκτακτα μέλη:

α) Μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις ή οποιαδήποτε συζήτηση με δικαίωμα ψήφου.

β) Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

γ) Έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη για την εγγραφή και τις εισφορές. Σε περίπτωση που μετά πάροδο χρονικού διαστήματος αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η εγγραφή τους ως τακτικά μέλη δεν καταβάλουν δικαίωμα εγγραφής.

 

Άρθρο 4

 Ι. Η ιδιότητα του τακτικού, έκτακτου, και ομότιμου μέλους του συλλόγου αποκτάται με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΙΙ. Ο τύπος της αίτησης καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτούντος και δήλωση του αιτούντος ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Η δήλωση των στοιχείων έχει υπεύθυνο χαρακτήρα, και συνοδεύεται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά – αποδεικτικά στοιχεία.

ΙΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο Μελών σαν τακτικό, έκτακτο ή ομότιμο μέλος, ή απορρίπτει την αίτηση. Ειδικά για την απόρριψη οποιασδήποτε αίτησης ή την έγκριση εγγραφής ομότιμου μέλους, απαιτείται αιτιολόγηση που θα γράφεται στα πρακτικά του Συλλόγου. Αν η αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ο αιτών έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στην πρώτη Γενική

 

Συνέλευση, η οποία τελεσίδικα αποφασίζει αν θα δεχτεί τον αιτούντα σαν μέλος του Συλλόγου. Η διαδικασία της προσφυγής στη Γενική Συνέλευση είναι αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο υποχρεούται να θέσει το θέμα στην ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 5

 Ι. Τα τακτικά, έκτακτα και ομότιμα μέλη υποχρεώνονται να καταβάλουν τις εισφορές που ορίζονται στο κεφάλαιο Γ΄ άρθρο 7.

ΙΙ. Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από το Σύλλογο με έγγραφη αίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται όμως να καταβάλει τυχόν οφειλόμενες μέχρι την μέρα υποβολής της αίτησης διαγραφής τακτικές και έκτακτες εισφορές. Μόνο στην περίπτωση που εκκρεμεί καταγγελία ή πειθαρχική δίωξη σε βάρος του η αίτηση γίνεται δεκτή μετά την εκδίκασή της, αλλιώς είναι υποχρεωτικά δεκτή.

ΙΙΙ. Διώκονται πειθαρχικά τα μέλη εκείνα που αποδεδειγμένα παρουσιάζουν συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους ή παραμελούν καταστατικές υποχρεώσεις τους σε βαθμό που βλάπτονται τα συμφέροντα του Συλλόγου. Πειθαρχική δίωξη μέλους για τις επιστημονικές, θρησκευτικές και πολιτικές του πεποιθήσεις δεν επιτρέπεται.

 1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών εκδικάζονται και τιμωρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση που επιβάλουν αντίστοιχα ποινές: Το Διοικητικό Συμβούλιο α) προφορική επίπληξη και β) έγγραφη επίπληξη με κοινοποίηση στο Δελτίο του Συλλόγου. Η Γενική Συνέλευση εκτός των παραπάνω και την ποινή της προσωρινής αποβολή καθώς και την ποινή της διαγραφής. Η απόφαση της ποινής είναι ανακλητή από το όργανο που την επέβαλε ή σε κάθε περίπτωση από τη Γενική Συνέλευση.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαγράφει από το Μητρώο μελών όσους πέθαναν, διαγράφτηκαν, οφείλουν αδικαιολόγητα συνδρομές 3 ετών, τιμωρήθηκαν με την ποινή της διαγραφής και τέλος όσους έχασαν την αντίστοιχη ιδιότητα που τους νομιμοποιούσε σαν μέλη της αντίστοιχης κατηγορίας.

 

Η επανεγγραφή είναι δυνατή μετά από νέα αίτηση και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το επανεγγραφόμενο μέλος καταβάλει συνδρομές για διάστημα από τις τελευταίες αρχαιρεσίες μέχρι τη μέρα επανεγγραφής.

 1. Τα επίτιμα μέλη:

α) Δεν έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών.

β) Έχουν δικαίωμα οποτεδήποτε να αποχωρήσουν από το Σύλλογο γνωστοποιώντας τούτο έγγραφα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου.

 

 

Άρθρο 6

 Ι. Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, την τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις, συμμετέχουν ενεργά εκφέροντας τις απόψεις τους για κάθε θέμα, και να μετέχουν σε κάθε εκδήλωση του Συλλόγου και των Συλλογικών οργάνων.

ΙΙ. Τα τακτικά και έκτακτα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις καθώς και το δικαίωμα να εκλέγουν. Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγονται.

ΙΙΙ. Ταμειακά εντάξει μέλη, θεωρούνται όσα έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Η συνδρομή του τρέχοντος έτους συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις αυτές αν η ημερομηνία αυτή βρίσκεται στο δεύτερο εξάμηνο. Οι ετήσιες συνδρομές καταβάλλονται το αργότερο μέχρι το έκτο μήνα του έτους στο οποίο αναφέρονται. Ειδικά τα νεογραφόμενα μέλη θεωρούνται ταμειακά εντάξει εάν έχουν πληρώσει το δικαίωμα εγγραφής και τη συνδρομή του τρέχοντος έτους.

 

 

 

 

Άρθρο 7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΟΡΟΙ

Ι. Πόροι του Συλλόγου είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής τακτικών, έκτακτων και ομοτίμων μελών. β) Η ετήσια εισφορά των μελών.

γ) Οι έκτακτες εισφορές, δωρεές, πρόσοδοι από εράνους, οργανώσεις πολιτιστικών, κοινωνικών και λοιπών εκδηλώσεων, διαλέξεων και εκδόσεις τεχνικών δελτίων.

δ) Εισοδήματα από την περιουσία του Συλλόγου.

ε) Κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση ή επιχορήγηση από οργανισμό ή φορέα ή πρόσοδος από σχετική δραστηριότητα του Συλλόγου.

ΙΙ. Από το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζονται η ετήσια εισφορά και το δικαίωμα εγγραφής των μελών καθώς και ο τρόπος πληρωμής.

Για το πρώτο έτος ίδρυσης του Συλλόγου η σχετική απόφαση παίρνεται από τη Γενική Συνέλευση των ιδρυτών.

ΙΙΙ. Οι έκτακτες εισφορές καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

 

 

Άρθρο 8

 Τους πόρους του Συλλόγου εισπράττει ο Ταμίας για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περιουσία του Συλλόγου αποτελούν τα έπιπλα, βιβλία και κάθε κινητό ή ακίνητο πράγμα που περιέχεται σ΄ αυτόν. Η περιουσία καταγράφεται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται από τον Ταμία. Με τη διάλυση του Συλλόγου περιέχεται εκεί που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών.

Η διαχείριση των πόρων του Συλλόγου καταγράφεται σε αντίστοιχα βιβλία που τηρεί ο Ταμίας. Η διάθεσή τους γίνεται πάντοτε όπου αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, πάντα στα πλαίσια εξυπηρέτησης των συμφερόντων των μελών και εκπλήρωσης των σκοπών του Συλλόγου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Άρθρο 9

 Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποτελείται αποκλειστικά από τακτικά μέλη.

ΙΙ. Ο Σύλλογος διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία των ταμειακά εντάξει τακτικών και έκτακτων μελών κατά τα αντίστοιχα αναφερόμενα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν ο Πρόεδρος ο Α΄ και ο Β΄ Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ένας σύμβουλος – μέλος.

ΙΙΙ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

 

 

Άρθρο 10

 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με αρχαιρεσίες καθοριζόμενες με απόφαση της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης και με ευθύνη πενταμελούς εφορευτικής επιτροπής που θα εκλέγεται σ΄ αυτή τη συνέλευση. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τα όργανα του Συλλόγου κατά τις αρχαιρεσίες αυτές.

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια συνδυασμών προτίμησης υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων, κατά τρόπο όπως στο κεφάλαιο αρχαιρεσιών αναφέρεται.

Η λήξη υποβολής, με έγγραφη δήλωση, των καταρτιζομένων ψηφοδελτίων καθορίζεται με απόφαση του αποχωρούντος Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 11

 Το αξίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Πρόεδρο μέχρι και τους αναπληρωματικούς είναι τιμητικό και άμισθο. Η και μετά τη λήξη της θητείας του, επανεκλογή του, επιτρέπεται.

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται αλληλέγγυα προς το Σύλλογο για κάθε ζημιά οφειλόμενη σε δόλο ή αμέλεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να τηρεί τα βιβλία που προβλέπει ο Νόμος.

 

Άρθρο 12

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συγκαλείται μέσα σε 15 μέρες από την εκλογή του από το σύμβουλο που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς από το συνδυασμό που συγκέντρωσε τα περισσότερα ψηφοδέλτια, με τις διαδικασίες συγκλήσεως έκτακτης συνεδρίασης και προεδρεύεται απ΄ αυτόν. Στην πρώτη τους συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν μεταξύ τους με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο και τον Β’, το Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρωτή του και τον Ταμία.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλεί μέσα σε μια βδομάδα από τον καταρτισμό σε σώμα, το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο, να παραδώσει σ’ αυτό το αρχείο και την περιουσία του Συλλόγου. Για την παράδοση και παραλαβή συντάσσεται πρακτικό που καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο.

 

Άρθρο 13

 Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε απόφασή του καθορίζει τη συχνότητα, ημέρα και ώρα των τακτικών του συνεδριάσεων. Οι τακτικές συνεδριάσεις θα είναι τουλάχιστον δύο το μήνα. Έκτακτες συνεδριάσεις πραγματοποιούνται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 24 ώρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση και όταν ζητήσουν τούτο τουλάχιστον 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν απαιτείται πρόσκληση προέδρου στην περίπτωση που η απόφαση για έκτακτη συνεδρίαση έχει ληφθεί σε προηγηθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν απαρτία όταν είναι παρόντα 4 μέλη του.

 

ΙΙ. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΙΙΙ. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται οποιαδήποτε μέλη του Συλλόγου, χωρίς δικαίωμα λόγου και ψήφου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι συνεδριάσεις μπορεί να είναι κλειστές, αν το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί λόγος και σε παριστάμενα μέλη του Συλλόγου.

Σε προσωπικά θέματα η ψηφοφορία είναι μυστική.

 1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσότερο από ένα δίμηνο στο οποίο να έχουν γίνει τουλάχιστον 4 ταχτικές συνεδριάσεις παύεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίστανται. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει περισσότερο από 4 μήνες εκπίπτει από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που χάνει το αξίωμά του, αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα του συνδυασμού με τον οποίο εκλέχτηκε. Αν δεν υπάρχει επιλαχών του συνδυασμού η θέση παραμένει κενή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένης με 4 τουλάχιστον ψήφους υπέρ, ειδάλλως προκηρύσσονται εκλογές για την συμπλήρωση της θέσης αυτής. Εκλογές προκηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά στην περίπτωση ύπαρξης 3 κενών θέσεων και για την κάλυψη των θέσεων αυτών και μόνο. Αν υπάρξουν 4 τουλάχιστον κενές θέσεις διεξάγονται γενικές εκλογές.

 

Άρθρο 14

 Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σύλλογο σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, παίρνει όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων, αποφασίζει για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεών του, συγκροτεί επιτροπές μελέτης και προώθησης διαφόρων θεμάτων, αμοιβόμενες ή μη.

 

Άρθρο 15

 Ι. α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σύλλογο δικαστικά και εξώδικα, σε κάθε Αρχή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η διαδικαστική εκπροσώπηση του Συλλόγου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανατεθεί σε άλλο μέλος του.

β) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις διευθύνει, υπογράφει κάθε μορφής έγγραφα μαζί με το Γεν. Γραμματέα και τα εντάλματα ή έγγραφα διαχείρισης με τον Ταμία.

ΙΙ. Τον πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Α΄ Αντιπρόεδρος και αυτόν απόντα ο Β΄ και αυτόν απόντα ο πρεσβύτερος των συμβούλων.

ΙΙΙ. Στον Α΄και Β΄ Αντιπρόεδρο μπορεί να ανατεθούν ειδικά καθήκοντα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 16

 Ο Γεν. Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου, φυλάει τη σφραγίδα και το αρχείο, τηρεί το μητρώο μελών, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων και γενικά τα βιβλία εκτός από τα διαχειριστικά, και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των γραφείων του Συλλόγου.

Μεριμνά για τη διεξαγωγή των συναφών προς το σκοπό του Συλλόγου υποθέσεων σαν άμεσος βοηθός Προέδρου.

Αναπληρώνεται και βοηθάται από τον αναπληρωτή Γραμματέα. Στον αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα μπορεί να ανατεθούν ειδικά καθήκοντα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 17

 Ι. Ο Ταμίας φυλάει και είναι υπεύθυνος για την κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου, εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις με τον τίτλο και τη σφραγίδα του Συλλόγου και υπογραφή του εισπράττοντος, τις εισφορές των μελών και γενικά έξοδα του Συλλόγου, ενεργεί κάθε πληρωμή μετά από

 

έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο, τηρεί τα προβλεπόμενα από το Νόμο βιβλία και στοιχεία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο που αφορά την οικονομική διαχείριση.

ΙΙ. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή για πληρωμή χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν επιτρέπεται να παραμείνει στα χέρια του Ταμία ρευστό χρήμα πάνω από το 25πλάσιο της ετήσιας εισφοράς μέλους πέραν των τριών ημερών. Τα χρηματικά διαθέσιμα του Συλλόγου κατατίθενται σε μια Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στο όνομα του Συλλόγου. Δεν επιτρέπεται η προθεσμιακή κατάθεση των χρημάτων του Συλλόγου. Οι επιταγές μπορούν να εκδίδονται είτε στο όνομα του Ταμία, οπότε υπογράφονται από τον Πρόεδρο, είτε στο όνομα τρίτου οπότε υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. Για ανάληψη ποσού μεγαλύτερου από το 100πλάσιο της εισφοράς μέλους απαιτείται επί πλέον και πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετακίνηση του λογαριασμού από τράπεζα σε τράπεζα γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΙΙ. Ο Ταμίας καταρτίζει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων κάθε χρόνο και τους υποβάλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και κύρωση στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μήνα υποβάλλει συνοπτική κατάσταση εσόδων – εξόδων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Κάθε δαπάνη γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε πληρωμή δε από τον Ταμία. Οι εισπράξεις γίνονται με διπλότυπη απόδειξη (ακόμη και στην περίπτωση της απευθείας καταθέσεως στο λογαριασμό του Συλλόγου). Εισπράξεις επιταγών τρίτων στο όνομα του Συλλόγου γίνονται με οπισθογράφηση από τον Πρόεδρο και τον Ταμία.

 1. Σε περίπτωση απουσίας του Ταμία, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ορίζει αντικαταστάτη, ο οποίος φέρει τις αντίστοιχες ευθύνες για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντα.

 

Άρθρο 18

 Ι. Δεν επιτρέπεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να συγκεντρώνει στο πρόσωπό του περισσότερες από μία από τις ιδιότητες του Προέδρου, του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία.

 

ΙΙ. Ο Πρόεδρος, ο Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο Αναπλ. Γραμματέας και ο Ταμίας ανακαλούνται και εκλέγονται άλλοι αντί αυτών. Η απόφαση για ανάκλησή τους παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΙΙ. Στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται από το Γεν. Γραμματέα όπου καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις που παίρνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να καταχωρείται και η γνώμη της μειοψηφίας, αν ζητηθεί.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Άρθρο 19

 Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει την εφορευτική επιτροπή που ενεργεί εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, τον ισολογισμό της ταμειακής διαχείρισης και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αποφασίζει για την επιβολή ποινών στα μέλη. Τροποποιεί το καταστατικό, διαλύει το Σύλλογο και γενικά αποφαίνεται για κάθε θέμα του Συλλόγου.

 

Άρθρο 20

 Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο και σε χρόνο καθοριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του 1ου εξαμήνου. Η ίδια συνέλευση μπορεί να αποφασίσει μετάθεση ημερομηνίας.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται έκτακτα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από έγγραφη αίτηση πενήντα (50) ταμειακά εντάξει μελών. Στην αίτηση για σύγκληση αναγράφονται υποχρεωτικά και τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός 30 ημερών.

 

 

Άρθρο 21

 Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση στην οποία υποχρεωτικά αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν, ο τόπος, η μέρα και η ώρα γης σύγκλησης αποστέλλεται στα μέλη ή δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας ή στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ και τοιχοκολλάται σε ιδιαίτερα εμφανές μέρος των γραφείων του Συλλόγου 10 μέρες τουλάχιστον πριν τη σύγκληση.

 

Άρθρο 22

 Το Διοικητικό Συμβούλιο κηρύσσει την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και προεδρεύει μέχρι της εκλογής τριμελούς Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης που αποτελεί το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα ταμειακά εντάξει τακτικά και έκτακτα μέλη. (Τα ομότιμα και επίτιμα μέλη παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου).

Η συνέλευση έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το ½ τουλάχιστο των ταμειακά εντάξει μελών. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη, συγκαλείται και δεύτερη σε διάστημα 7 έως 15 μέρες με τα ίδια ακριβώς θέματα, η οποία θεωρείται ότι έχει απαρτία εφόσον παρευρίσκονται 50 τουλάχιστον ταμειακά εντάξει μέλη.

Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει και τη μέρα της Γενικής Συνέλευσης ή των αρχαιρεσιών.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν όλοι εκείνοι που υπόβαλαν αίτηση έγγραφη και για την αίτησή τους δεν αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση εξετάζει τις αιτήσεις πριν την ημερήσια διάταξη και αποφασίζει. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή της και τη συνέχισή της με τις ίδιες προϋποθέσεις απαρτίας εντός οχτώ ημερών.

 

Άρθρο 23

 Ι. Στα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, όπως αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση σύγκλησής της, η Γενική Συνέλευση με απόφασή της μπορεί να προσθέσει για συζήτηση κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το 1/5 τουλάχιστον των  ταμειακά εντάξει μελών ή τουλάχιστον 25 παρόντα στη Γενική Συνέλευση μέλη. Το θέμα αυτό τοποθετείται στο τέλος της ημερήσιας διάταξης, ενώ προτάσσεται αυτής μόνο όταν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών.

ΙΙ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στην προσμέτρηση των ψήφων λαμβάνονται υπ΄όψη και τα λευκά ενώ δεν προσμετρούνται οι αποχές. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μετά από σύντομη επιχειρηματολογία. Έγκυρες αποφάσεις είναι εκείνες όλες που λαμβάνονται σύμφωνα με το καταστατικό και ποτέ δια βοής.

ΙΙΙ. Εξαιρετικά οι αποφάσεις επιβολής ποινών (διαγραφής κ.λ.π.) μελών λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3 (δύο τρίτων) των μελών στο ½ τουλάχιστον παρόντων ταμειακά εντάξει μελών.

 1. Κάθε ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις που αφορά αρχαιρεσίες, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα είναι άκυρη αν δεν είναι μυστική. Μυστική ψηφοφορία γίνεται και όταν το ζητήσουν το 1/3 τουλάχιστον των παρόντων μελών.

 

Άρθρο 24

 Μέλη που δεν εκπληρούν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις κατά τα αντίστοιχα αναφερόμενα αποκλείονται από τις Γενικές Συνελεύσεις και δεν απολαμβάνουν τα δικαιώματα που απορρέουν από το παρόν καταστατικό.

 

Άρθρο 25

 Κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εγγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του Συλλόγου υπογραφόμενη από το Προεδρείο της (Πρόεδρο και Γραμματέα).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Άρθρο 26

 Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και εκλέγεται με τη διαδικασία που ακολουθείται για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της πρόεδρο. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί έλεγχο σε κάθε διαχειριστική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε επιτροπής ή οργάνου του Συλλόγου.

Συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο, έκτακτα δε όταν το κρίνει αναγκαίο. Στην τακτική της συνεδρίαση συντάσσει αναλυτική έκθεση για τη διαχείριση του Συλλόγου, που καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο και υποβάλλεται υποχρεωτικά για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

Τα παραιτούμενα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής αντικαθίστανται από τους επιλαχόντες του συνδυασμού τους. Στην περίπτωση ύπαρξης κενής θέσης αυτή συμπληρώνεται με εκλογή στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 

Άρθρο 27

 Ι. Οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια με (καθολική) μυστική ψηφοφορία των ταμειακά εντάξει τακτικών και έκτακτων μελών. Ο τόπος και ο χρόνος των αρχαιρεσιών καθορίζεται με απόφαση της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης. Αρχαιρεσίες δεν μπορούν να διεξαχθούν εντός του επόμενου 15νθημέρου από της λήξεως της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Ψηφοφορία γίνεται με ομοιόμορφα ψηφοδέλτια μέσα σε ομοιόμορφους φακέλλους, που μοιράζει η εφορευτική επιτροπή. Κάθε φάκελλος περιλαμβάνει τόσα ψηφοδέλτια όσα τα όργανα που εκλέγονται.

Η ψηφοφορία διαρκεί από τις οκτώ (8) το πρωί ως τις οκτώ (8) το βράδυ. Η διάρκεια παρατείνεται με απόφαση της εφορευτικής επιτροπής εφόσον υπάρχουν μέλη μέσα στην αίθουσα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών που περιμένουν να ψηφίσουν.

Η προτίμηση εκδηλώνεται με σταυρούς δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων. Ο αριθμός των σταυρών για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από επτά (7) και της εξελεγκτικής από τρεις (3). Αν ο αριθμός των σταυρών είναι μεγαλύτερος δεν λαμβάνονται υπόψη οι σταυροί, το ψηφοδέλτιο όμως θεωρείται έγκυρο.

Η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων αρχίζει μετά τη λήξη της ψηφοφορίας και δε διακόπτεται αν δεν ολοκληρωθεί.

ΙΙ. Οι υποψήφιοι, ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη, κατεβαίνουν στις αρχαιρεσίες σε συνδυασμούς και σαν μεμονωμένοι. Ο αριθμός των υποψηφιοτήτων κάθε συνδυασμού δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των θέσεων του οργάνου.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται 12 μέρες τουλάχιστον πριν τις αρχαιρεσίες στην εφορευτική επιτροπή, που εκλέγεται στην προ των αρχαιρεσιών Γεν. Συνέλευση (εκλογοαπολογιστική).

 

Η εφορευτική επιτροπή 7 μέρες τουλάχιστον πριν τις αρχαιρεσίες ανακηρύσσει τους υποψήφιους, και κάνει γνωστούς τους συνδυασμούς με πρακτικό, που τοιχοκολλά στα γραφεία του Συλλόγου και μεριμνά για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων και στην έγκαιρη ανακοίνωση της ημερομηνίας διεξαγωγής των αρχαιρεσιών στο ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ ή σε μια από τις ημερήσιες εφημερίδες Αθηνών.

ΙΙΙ. Εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου είναι η απλή αναλογική:

Το ακέραιο τμήμα του πηλίκου που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εδρών αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες στην πρώτη κατανομή όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων, που πήρε ο συνδυασμός. Ο συνδυασμός που έχει λιγότερους υποψήφιους από τις έδρες που του αναλογούν παίρνει τόσες έδρες όσες και οι υποψήφιοί του, ενώ οι έδρες που περισσεύουν μεταφέρονται στη δεύτερη κατανομή. Το ίδιο γίνεται και για τους μεμονωμένους.

Αν μένουν αδιάθετες έδρες από την πρώτη κατανομή, γίνεται δεύτερη, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι με τα υπόλοιπά τους από την πρώτη κατανομή. Οι έδρες που απομένουν από την α΄ κατανομή καταλαμβάνονται με τη σειρά των μεγαλύτερων υπολοίπων των συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψήφιων.

Σε περίπτωση ίσων υπολοίπων γίνεται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Οι επιλαχόντες κάθε συνδυασμού αποτελούν τους αναπληρωματικούς.

 1. Η διαλογή γίνεται αμέσως μετά το τέλος των αρχαιρεσιών. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής μπορεί να παρευρίσκεται ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

Άρθρο 28

 Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί από τη Γενική Συνέλευση των μελών που συγκαλείται γι΄ αυτό τον σκοπό ειδικά, και απαρτίζεται από τα μισά τουλάχιστον ταμειακά εντάξει μέλη και αποφασίζει με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Άρθρο 29

 Η διάλυση του Συλλόγου μπορεί να αποφασισθεί μόνο από τη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται γι’ αυτό το σκοπό ειδικά και απαρτίζεται από τα

¾ (τρία τέταρτα) των ταμειακά εντάξει μελών με πλειοψηφία των ¾ (τριών τετάρτων) των παρόντων.

Στην περίπτωση διάλυσης η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για τη διάθεση της περιουσίας του Συλλόγου κατά τα οριζόμενα όρια από το Νόμο.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 30

 Ο Σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα, που κυκλικά γράφει τις λέξεις: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και

στο κέντρο απεικονίζει τριήρη.

 

 

Άρθρο 31

 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπει το καταστατικό, πάντα στα πλαίσιο του Νόμου.

 

Άρθρο 32

 Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού και του Νόμου, που ρυθμίζει αναλυτικότερα τα ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας του Συλλόγου και γενικά τις εκδηλώσεις και ενέργειές του, για την καλύτερη επίτευξη των σκοπών του.

Μπορεί να προσαρμόζεται στις κάθε φορά ανάγκες για σωστότερη και αποδοτικότερη λειτουργία και αναφέρεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών, στη λειτουργία των διαφόρων οργάνων του Συλλόγου και τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του. Ο εσωτερικός κανονισμός και οι εκάστοτε τροποποιήσεις του εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

 

Άρθρο 33

 Όλα τα μέλη είναι ίσα απέναντι στο Σύλλογο. Οι υπηρεσίες τους όταν συμμετέχουν στα όργανα του Συλλόγου είναι άμισθες. Αποζημείωση μπορεί να δίνεται για οδοιπορικά έξοδα, έξοδα παραστάσεως ή για επιτροπές που συγκροτούνται για ειδικούς λόγους και καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση

 

ή   από    το   Διοικητικό  Συμβούλιο.  Το    Διοικητικό   Συμβούλιο   μπορεί   να προσλάβει υπαλλήλους για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του.

 

Άρθρο 34

 Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης των μελών καθώς και από τη νομοθεσία περί σωματείων και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

Άρθρο 35

 Το παρόν καταστατικό που περιέχει όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν στο υφιστάμενο και εγκεκριμένο με την υπ΄ αρ. 4198/13-9-1965 απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά καταχωρημένο στα βιβλία του με αυ. Αρ. 2649 όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 175/1975 απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στις 3-4-1985 κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο που αποτελείται από 35 άρθρα.